تصویر ثابت

به نظر شما علم بهتر است يا ثروت ؟؟؟ ( لطفا با دليل)