تصویر ثابت

چرا عاقل کند کاری که...............خدایا منو ببخش